Mu Sgoil GhÓidhlig an └rd-bhaile

Chaidh Sgoil GhÓidhlig an └rd-bhaile a cur air d˛igh ann an 2005 agus tha i air a dhŔanamh le daoine aig a bheil dealas gus cultar is cÓnan nan GÓidheal a glŔidheadh is a leasachadh taobh a-staigh na coimhearsnachd ann an sgýre Halafacs.

Chuir a' bhuidheann pr˛gram soirbheachail air d˛igh anns an t-Samhainn/ D¨bhlachd 2005, far an d' fhuair luchd-oide trŔanadh anns a' mhodh-teagaisg GÓidhlig aig Baile a bharrachd air tairgsinn ionnsachadh na GÓidhlig do na com-pÓirtichean. On Fhaoilleach 2006, tha Sgoil GhÓidhlig air a bhith a' tairgsinn bh¨ithean-obrach TIP fad latha dÓ thuras gach mýos ann an sgýre Halafacs.

Cuideachd, bidh a' bhuidheann a' tabhann trý clasaichean-oidhche gach seachdain airson luchd-ionnsachaidh na GÓidhlig aig caochladh ýrean. Bidh Sgoil GhÓidhlig a' cur air d˛igh c¨rsa bogaidh fad seachdain gach samhradh, a thuilleadh air an tachartas togail-airgid Na Sgeulaichean gach CŔitean.

╠omhaigh na GÓidhlig

Sgoil GhÓidhlig an └rd-bhaile / Tha e 'toirt toileachais mhˇir do dh' Oifis Iomairtean na GÓidhlig a lÓmh a chur ris an ╠omhaigh GhÓidhlig airson a' Riaghaltais mar a chaidh a dŔanadh agus a taisbeanadh aig Comhairle na GÓidhlig ßs leth na coimhearsnachd GhÓidhealaich.

'S ann anns an ýomhaigh am bradan ann an cruth na litreach 'G'. Tha am bradan a' riochdachadh coimeis na fiosrachaidh 'sa GhÓidhlig ann am bial-aithris na h-Albann Nuaidh, na h-Albann, na h-╔ireann agus an Eilein Mhanainn.

Tha an 'G' a' riochdachadh na GÓidhlig agus 's ann 'sna tuinn teannraidhean na cÓnain troimh' a cuid chultair: ˛rain, sgeulachdan, ce˛l, dannsa, agus n˛san is creideamhan.

An Naidheachd air Fionn MacCumhail agus am bradan.

A nist 's e Fionntan a bh' ac' air a' bhradan seo 'san t-seann aimsir agus e fear dhe na sýor-mhaireannaichean agus rachadh e air ith' agus dh' fhuiricheadh be˛ e. Ach 'sa linn aig Finegas 's e Bradan na Linne Faiche a bh' ac' air, is sin an t-Óite far a leudaicheas an abhainn bhÓn amach air linne mhˇir chi¨in le bruthaichean uaine a' dol suas gu bog ßs an uisge shoilleir dhonn. Seachd bliadhna is Finegas a' coimhead air a' linne, ach cha bheireadh air a' bhradan gus an d' thÓinig Fionn MacCumhail a bhith 'na fhear-leanmhainn dhÓ. Is an uair sin, thug Finegas gu Fionn e airson bruich, ag iarraidh air nach itheadh e sian dheth. Ach nuair a chunnaic Finegas e 'tighinn leis an iasg, bha fhios aige gun do dh' Úirich sian air, a chionn gum b' Óbhaist do sh¨il a' ghille ˛ig a bhith aige ach a nist bha s¨il an t-saoi aige. Arsa Finegas, "An do dh' ith thu am bradan?" "Cha do dh' ith", thuirt Fionn MacCumhail. "Ach loisg e mi mar a thionndaidh mi e air a' rois-iarunn agus chuir mi mo chuid ˛rdaig 'nam bhial." Bhuail Finegas a lÓmhan ri chÚil' agus e sÓmhach treis bheag. Is a' sin thuirt e ris a' ghille a bha r'a thaobh gu h-umhail, "Thoir thusa am bradan is ith e, Fhinn, mac Cumhail, a chionn 's dhut-as a thÓinig an fhÓisnich. Tog thusa ris, a chionn 's chan urrainn dhomh do theagaisg tuilleadh, agus gach buaidh is piseach ort."

Total Immersion Plus / GÓidhlig aig Baile

Ionnsaichibh Mu Mhodh-teagaisg TIP

Cùrsaichean

Cuiribh ur n-ainm sìos airson chùrsaichean TIP:

Thoiribh an aire: Fiachaibh gun dèan sibh strìochag anns a' bhocsa a tha ag aontachadh ris a' chlas as fheàrr leibh.