Buill a' Bh¨ird

Luchd-gnýomha

  • Norma MacLean, Chair
  • Laura Stirling, Vice-Chair
  • Maura MacNeil, Secretary
  • Barry MacDonald, Treasurer

Directors

  • Ceallaigh MacCath-Moran
  • Doug MacDonald
  • Cathy Riefesel
  • Melissa Shaw

Total Immersion Plus / GÓidhlig aig Baile

Ionnsaichibh Mu Mhodh-teagaisg TIP

Cùrsaichean

Cuiribh ur n-ainm sìos airson chùrsaichean TIP:

Thoiribh an aire: Fiachaibh gun dèan sibh strìochag anns a' bhocsa a tha ag aontachadh ris a' chlas as fheàrr leibh.