FIOSRACHADH AIR NA CLASAICHEAN

Théid fios a thoirt dhuibh air far am bi na clasaichean agus air mion-chunntasan eile nuair a nì sibh clàradh troimh mheadhon post-dealain. Ma bhios ceisdean agaibh air na clasaichean, nach cuir sibh thugainn iad? Ma ’s toil leibh, nach tig sibh air chéilidh air clas no dhà agus chì sibh na tha iad ris? Seach nach eil tuilleadh’s a chòrr de dh’àitean anns na clasaichean, ’s e an fheadhainn a chlàraicheas tràth a gheobh iad. Tha sinn an dòchas ur faicinn’s an t-seasan seo! Gus barrachd ’ionnsachadh air mar a bheir na cùrsaichean cànain nua- thionnsgach seo cothrom dhuibh a’ Ghàidhlig a thogail, cnag a’ seo.

Winter Sessions

Beginner

Wednesdays - Starts Jan. 11 (8 weeks) 6:30 - 9:00 pm
Tutor - Laura Stirling
Location - Rockingham
$100

 

Advanced Beginner

Tuesdays - Starts Jan. 10 (8 weeks) 6:30 - 9:00 pm
Tutor - Laura Stirling
Location - Rockingham
$100

 

Intermediate

Wednesdays - Starts Jan. 11 (8 weeks) 6:00 - 8:30 pm
Tutor - Beth Anne MacEachen
Location - Citadel High, Halifax
$100

 

Advanced (Skype Class)

Tuesday or Wednesday - Starts in January (8 weeks) 4:00 - 6:00 pm
Tutor: Kathleen Reddy
$175

 

All Levels

Mondays - Starts Jan. 9 (8 weeks) 6:30 - 9:00 pm
Tutor - Lewis MacKinnon
Location - Sackville
$100

 

Unfortunately, we are not able to accept less than full session payment for partial session attendance.

 

Spring Sessions

Beginner

Wednesdays - Starts April 5 (8 weeks) 6:30 - 9:00 pm
Tutor - Laura Stirling
Location - Rockingham
$100

 

Advanced Beginner

Tuesdays - Starts April 4 (8 weeks) 6:30 - 9:00 pm
Tutor - Laura Stirling
Location - Rockingham
$100

 

Intermediate

Wednesdays - Starts April 5 (8 weeks) 6:00 -8:30 pm
Tutor - Beth Anne MacEachen
Location - Citadel High, Halifax
$100

 

Advanced (Skype Class)

Thursdays - Starts April 6 (8 weeks) 4:00 - 6:00 pm
Tutor: Kathleen Reddy
$175

 

All Levels

Mondays - Starts April 3 (8 weeks) 6:30 - 9:00 pm
Tutor - Lewis McKinnon
Location - Sackville
$100

 

Unfortunately, we are not able to accept less than full session payment for partial session attendance.

Poileasaidh a' Chlàraidh

Bidh Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile a’ cur fàilt’ air duine sam bith aig a bheil suim anns a’ Ghàidhlig dha na cùrsaichean agus na bùthan-obrach againn, ge bi an comas. Tha planaichean pàighidh ri ’m faighinn dhan fheadhainn aig nach bi comas am meud iomlan a phàigheadh roimh thoiseach a’ phrógraim. Leigibh fios chun neach-clàraidh gus mion-chunntasan ’fhaighinn.

Tha sinn a’ moladh dhuibh clàradh cho luath ’s a’s urrainn mas tòisich seasan. Tha feum aig na cùrsaichean agus na bùthan-obrach uile air cuid as lugha de chom-pàirtichean a bhith annta mus téid iad air adhart.

Dòighean Pàighidh

PayPal
Faicibh gu h-àrd

E-transfer
Gabhaidh sinn cuideachd ri airgead a chuireas tu a-null air post-d:
halifax.gaelic (at) gmail.com

Seic
Sgoil Ghàidhlig
c/o Norma Nic’Illeathain
163 Lakeland Street
Beaver Bank, NS
B4G 1A6

Airgead-làimhe
Cuir fios dhan neach-clàraidh gu bheil thu airson pàigheadh le airgead-làimhe, leis a bhith a’ fònadh 869-5677.

Ath-Dhìoladhean

Théid an t-airgead gu léir a thoirt air ais ma bhios am prógram air a dhubhadh a-mach. Mur eil an com-pàirtiche riaraichte leis a’ phrógram, théid ath-dhìoladh a dhèanamh no creideas a thoirt seachad a-rèir àireamh nan seachdainean a bha an neach-ionnsachaidh an làthair.

 

Tha sinn 'n dòchas gum faic sinn a dh' aithghearr sibh.

Total Immersion Plus / GÓidhlig aig Baile

Ionnsaichibh Mu Mhodh-teagaisg TIP

Cùrsaichean

Cuiribh ur n-ainm sìos airson chùrsaichean TIP:

Thoiribh an aire: Fiachaibh gun dèan sibh strìochag anns a' bhocsa a tha ag aontachadh ris a' chlas as fheàrr leibh.