Cuiribh fios thugainnt

Airson fios a bharrachd mu Sgoil GhÓidhlig an └rd-bhaile agus na c¨rsaichean aice, cuiribh fios gu:

halifax.gaelic@gmail.com

Total Immersion Plus / GÓidhlig aig Baile

Ionnsaichibh Mu Mhodh-teagaisg TIP

Cùrsaichean

Cuiribh ur n-ainm sìos airson chùrsaichean TIP:

Thoiribh an aire: Fiachaibh gun dèan sibh strìochag anns a' bhocsa a tha ag aontachadh ris a' chlas as fheàrr leibh.