Filte

'S e pirt riatanach fineachd na h-Alba Nuaidh a th' ann an Gidhlig. 'S i cnan aig a bheil dleab beartach, a' gabhail a-steach naidheachdan, brdachd, rain, agus litreachas. Tha ceangal aig na ceudan mltean de mhuinntir na h-Alba Nuaidh agus aig na milleanan de mhuinntir Chanada ri cultar nan Gidheal tron shinnsearachd aca. 'S e rn Sgoil Ghidhlig an rd-bhaile a bhith ag rach agus a' gabhail cram air a' cheangal seo tro thairgsinn chursaichean Ghidhlig r-gnathaichte, tron a bhith a' cur air digh tachartasan a bhios a' comharrachadh cultar nan Gidheal, agus a' tabhann coimhearsnachd airson luchd-bruidhinn na Gidhlig ann an sgre Halafacs.

Tha an lrach-ln seo air a dhealbhachadh gus sealladh iomlan a thoirt do luchd-tadhal air crsaichean is gnomhan Sgoil Ghidhlig an rd-bhaile, agus a bhith ann mar dhoras na coimhearsnachd agus inneal ionnsachaidh airson muinntir Sgoil Ghidhlig an rd-bhaile. Danaibh cilidh air an lrach-ln seo gu tric gus ar cuid naidheachd as ire agus clraidhean nan clasaichean fhaicinn. Faighibh air an liosta puist-dealain againne gus fios fhaighinn mu thachartasan a bhios a' gabhail ite ann an Halafacs agus air feadh Alba Nuaidh. Agus an rud as cudromaiche, cuiribh ur n-ainmean sos airson nan clasaichean againnetha deagh sprs ann an ionnsachadh na Gidhlig cmhla ri Sgoil Ghidhlig an rd-bhaile!

Tiodlaicean

’S e ur taic-airgid a bheir an cothrom dhan Sgoil Ghàidhlig barrachd chlasaichean, bhogaidhean agus cuideachaidh a thairgsinn do dh’ oileanaich air a bheil feum air a leithid sin de thaic. Nam biodh sibh deònach tiodhlac a thoirt dhan Sgoil Ghàidhlig, bhiomaid gu math taingeil.

Total Immersion Plus / Gidhlig aig Baile

Ionnsaichibh Mu Mhodh-teagaisg TIP

Cùrsaichean

Cuiribh ur n-ainm sìos airson chùrsaichean TIP:

Thoiribh an aire: Fiachaibh gun dèan sibh strìochag anns a' bhocsa a tha ag aontachadh ris a' chlas as fheàrr leibh.