Clàran

Bidh Sgoil Ghàidhlig an Àrd-Bhaile a’ clàradh nan clasaichean agus gheobhar iad air a’ làraich-lìn an cruth ‘podcast’. Làn dìth ur beatha na clàran seo a luchdachadh a-nuas. Thoiribh an aire gu bheil na ‘podcasts’ seo air an tairgsinn gus cothrom a thoirt dha na sgoilearan againn ath-sgrùdadh agus ath-chleachdadh a dhèanamh.

Sgoil Ghaidhlig an ard Bhaile: Session 1

Right-click here to save the podcast for this audio

Total Immersion Plus / GÓidhlig aig Baile

Ionnsaichibh Mu Mhodh-teagaisg TIP

Cùrsaichean

Cuiribh ur n-ainm sìos airson chùrsaichean TIP:

Thoiribh an aire: Fiachaibh gun dèan sibh strìochag anns a' bhocsa a tha ag aontachadh ris a' chlas as fheàrr leibh.