Mu na c¨rsaichean bogaidh aig Sgoil GhÓidhlig an └rd-bhaile

Bidh na c¨rsaichean bogaidh aig Sgoil GhÓidhlig a' cur gu feum Total Immersion Plus (TIP), modh-teagaisg a thug Fionnlagh MacLe˛id le Comhairle nan Sgoiltean └raich ann an Alba gu Alba Nuadh.

'S e GÓidhlig aig Baile a chanar ris na c¨rsaichean bogaidh dhen t-se˛rsa seo cuideachd. Tha ionnsachadh GÓidhlig aig Baile air a thairgsinn ann an iomadh coimhearsnachd ann an Alba Nuadh, agus tha aon de na clÓran-ama ch¨rsaichean nas fharsainge sa mh˛r-roinn aig Sgoil GhÓidhlig an └rd-bhaile.

Carson am bu ch˛ir dhuibh feuchainn c¨rsa bogaidh c˛mhla ri Sgoil GhÓidhlig an └rd-bhaile?

Bidh c¨rsaichean agus b¨ithean-obrach GÓidhlig aig Baile a' toirt ionnsachadh do sgoilearan a bhith a' bruidhinn is a' tuigsinn na GÓidhlig troimh ghnýomhan lÓitheil, geamannan, agus c˛mhradh ann an suidheachadh bogaidh. Nuair a bhios sgoilearan comasach sa chÓnan, faodaidh iad leughadh is sgrýobhadh ionnsachadh, anns an t-suideachadh bogaidh leantainneach aig a' ch¨rsa adhartach ôSgrýobhadh is Leughadhö aig Sgoil GhÓidhlig an └rd-bhaile, no troimh mhodhannan eile.

Bidh c¨rsaichean agus b¨ithean-obrach GÓidhlig aig Baile a' toirt luchd-ionnsachaidh gu ýre c˛mhraidh nas luaithe na modhannan-ionnsachaidh eile. Tha cothroman gu le˛r ann a bhith a' bruidhinn a' chÓnain on a' chiad seisean anns am bi neach a' gabhail pÓirt. A bharrachd air sin, bidh c¨rsaichean GÓidhlig aig Baile a' togail air neartan coimhearsnachd nan GÓidheal: thŔid luach a chur air an e˛las a th' aig luchd-bruidhinn mÓthaireil, agus thŔid pÓirtean cultar nan GÓidheal, mar naidheachdan, ˛rain agus sgilean traidiseanta am filleadh a-steach san ionnsachadh. Bidh nithean air an chuireas na GÓidheil luach a' cluich pÓirt cudromach anns na c¨rsaichean, agus gabhaidh m˛ran de na seiseanan ionnsachaidh Óite ann an dachaidhean muinntir Sgoil GhÓidhlig an └rd-bhaile. Bidh seo a' cruthachadh faireachdainn neo-fhoirmeil is fosgailte. Agus bidh sgoilearan ag ionnsachadh na GÓidhlig ann an Órainneachd a tha taiceil is co-obrachail. Chan bhi deuchannan ann, agus cha tŔid sgoilearan an cur sa spot a chaoidh. Chan eil d¨il ann gum freagair sgoilear ceist is chan eil fios aige oirre. 'S e prýomh r¨n Sgoil GhÓidhlig an └rd-bhaile a bhith a' togail coimhearsnachd GÓidhlig ann an sgýre Halafacs. Tha cothroman-c˛mhraidh ann mar phÓirt de gach seisean sna c¨rsaichean, agus tha iomadh chothrom ann a bhith a' dŔanamh cŔilidh is a bhith a' cleachdadh na GÓidhlig aig oidhcheannan san taigh-seinnse agus aig cŔilidhean.

Ma tha ¨idh agad ann a bhith a' bruidhinn na GÓidhlig gu fileanta, 's e na c¨rsaichean bogaidh aig Sgoil GhÓidhlig an roghainn as buaidheach is as saoire. Tha fÓilte ron luchd-t˛iseachaidh seisean a fhrithealadh mus dŔan iad gealltanas. Thigibh ann agus faicibh fhŔin!

Total Immersion Plus / GÓidhlig aig Baile

Ionnsaichibh Mu Mhodh-teagaisg TIP

Cùrsaichean

Cuiribh ur n-ainm sìos airson chùrsaichean TIP:

Thoiribh an aire: Fiachaibh gun dèan sibh strìochag anns a' bhocsa a tha ag aontachadh ris a' chlas as fheàrr leibh.